Gỗ hương Gỗ mun Gỗ cẩm lai Gỗ nu nghiến Gỗ gõ đỏ Gỗ gụ Gỗ chiu liu Gỗ trắc

Sập thờ, Sập thờ tứ linh, sap tho , sap tho tu linh, Án gian, an gian, bàn thờ chạm mai